Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

"Mythos KALOKAIRI EINAI"

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη θέση Βρύσες, 70ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας,  ΤΚ 32009 – Ριτσωνα Ευβοίας, με ΑΦΜ 999188717, ΔΟΥ Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα “MYTHOS”, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Mythos Καλοκαίρι είναι» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.kalokairieinai.gr (εφεξής καλουμένης ως «Ιστοσελίδα»), που τηρεί η Διοργανώτρια.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής Δυο (2) νικητές που θα κερδίσουν διακοπές με ιστιοπλοϊκό  στον Αργοσαρωνικό για 4 ημέρες ο καθένας, για τον ίδιο και έως 5 ακόμα άτομα της επιλογής του (καλούμενα   εφεξής «το Δώρο ή τα Δώρα»)

1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των όρων αυτού και των όρων της Ιστοσελίδας καθώς και των όρων/πολιτική  προστασίας προσωπικών δεδομένων, που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, από τους συμμετέχοντες.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες») Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται αυτόματα και άμεσα.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας  και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή η παροχή υπηρεσίας εκ μέρους της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή της συμμετοχής ή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

2.6. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω Ιστοσελίδα.

2.7. Οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:

 1. Είναι οι δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών, video και κειμένων με τα οποία λαμβάνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 2. Σε περίπτωση περισσότερων δημιουργών ή δικαιούχων, οι συμμετέχοντες έχουν τη συναίνεση του καθενός δημιουργού ή δικαιούχου, προκειμένου οι συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό με τα συγκεκριμένα video, φωτογραφίες και κείμενα.
 3. Τα video, φωτογραφίες και κείμενα είναι πρωτότυπα και δεν προσβάλλουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 4. Τα video, φωτογραφίες και κείμενα δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της εικόνας ή την προσωπικότητα τρίτων.
 5. Τα video, φωτογραφίες και κείμενα δεν παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική Νομοθεσία.
 6. Τα video, φωτογραφίες δεν περιέχουν ανήλικα παιδιά.
 7. Συναινούν στη χρήση τυχόν κειμένων, φωτογραφιών ή και βιντεοσκοπήσεων που πιθανόν θα στείλουν για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 8. Θα αποζημιώσουν την Διοργανώτρια σε περίπτωση αξίωσης τρίτου αναφορικά με κάθε απαίτηση αυτού σχετική με τα ανωτέρω.
 9. Δίνουν την ρητή συγκατάθεσή τους για την χρήση και επεξεργασία των  προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή ονοματεπώνυμού, ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) τηλέφωνο επικοινωνίας, των φωτογραφιών και βίντεο στα πλαίσια της διεξαγωγής του Διαγωνισμού και για την περαιτέρω ανάρτηση των πιο πάνω φωτογραφιών και videos στην Ιστοσελίδα στα πλαίσια και μόνο της προώθησης του Διαγωνισμού και για χρονικό διάστημα ενός μήνα (1)  μήνα  από τη λήξη του διαγωνισμού. Παράλληλα,
 10. Γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ως άνω προσωπικών τους δεδομένων, το δικαίωμα  περιορισμού και εναντίωσης στη επεξεργασία τους, και το δικαίωμα  ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 17 Ιουνίου 2020, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 7η Ιουλίου 2020, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 6 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 17 Ιουνίου 2020 και ώρα [00:00] έως και 7 Ιουλίου και ώρα [23:59], οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) επισκέπτεται την Ιστοσελίδα kalokairieinai.gr και πατά την επιλογή «ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (β) ανεβάζει ένα video ή φωτογραφία ή μικρό κείμενο περιγράφοντας τι είναι καλοκαίρι… σε μορφή mpeg, jpg , Png έως 10MB) ; Ή συμπληρώνοντας το κουτί κείμενου στην περίπτωση ανάρτησης σε μορφή κειμένου. (γ) συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του (δ) αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (ε) δίνει την συγκατάθεσή του/αποδέχεται τη χρήση του πιο πάνω οπτικό ακουστικού υλικού του (ζ) επιλέγει την εντολή «ΥΠΟΒΟΛΗ» ώστε να επιτρέψει στο σύστημα να ανεβάσει το κείμενο ή/και τη φωτογραφία ή/και το video του στον Ιστότοπο.  Το υλικό θα αναρτηθεί στο site εφόσον ελεγχθεί πρώτα από τεχνικής πλευράς και από πλευράς περιεχομένου.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Οι νικητές για τα κιβώτια μπύρας MYTHOS θα αναδεικνύονται ύστερα από  ηλεκτρονικές καθημερινές  κληρώσεις των συμμετοχών μέσα από σύστημα ανάδειξης νικητών (τύπου random.org). Οι καθημερινές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν  την επόμενη μέρα και θα αφορούν τις συμμετοχές της προηγούμενης μέρας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο την ίδια μέρα. Από την τελική κλήρωση θα προκύπτουν δυο (2) νικητές και έκαστος νικητής δικαιούται διακοπές με ιστιοπλοϊκό για 4 ημέρες , για τον ίδιο και έως 5 ακόμα άτομα της επιλογής του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή.

6. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

6.1.  Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

 1. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των Αναλυτικών Όρων από το νικητή/ες.
 2. Σε περίπτωση που ο νικητής/ες είναι ανήλικος .
 3. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει θετικά στο ληφθέν email που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7.1. παρακάτω ή δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 κατωτέρω.
 4. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.
 5. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.
 6. Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

6.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η  Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακυρότητας του νικητή, θα επιλέγεται ο  πρώτος επιλαχών.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

7.1.  Η Διοργανώτρια εντός δύο (2) ημερών από την ανάδειξη των νικητών θα αποστέλλει στον εκάστοτε νικητή ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει με σκοπό την ενημέρωση του. Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω e-mail  η Διοργανώτρια θα καλεί τον εκάστοτε νικητή  να απαντήσει  εάν αποδέχεται το Δώρο. Ο εκάστοτε νικητής οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη λήψη του εν λόγω e-mail να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκάστοτε νικητής οφείλει να αποστείλει ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση). Στη συνέχεια η Διαφημιστική θα προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησε, με το νικητή προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων, αλλά και προκειμένου ο νικητής να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου του. Οι νικητές του ταξιδιοτικού πακέτου/  Δώρου αφού ενηρωθούν μέσω e-mail από τη Διαφημιστική και στείλουν τα στοιχεία τους, θα λάβουν ένα ηλεκτρονικό voucher από το συνεργαζόμενο πρακτορείο ταξιδιών, με το οποίο θα επικοινωνήσουν  προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία παραλαβής και χρήσης του Δώρου .

Όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία απορρήτου των Συμμετεχόντων και του εκάστοτε νικητή ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 9 των Όρων Χρήσης για τα προσωπικά δεδομένα.

7.2. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να εντοπίσει κάποιον νικητή εντός τριών  (3) ημερών από την ανάδειξή του ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στην Διοργανώτρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε (5) ημερών ότι αποδέχεται την ανάδειξή του σε νικητή και το Δώρο,  η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τον 1ο επιλαχόντα.

7.3. Μετά την ανάδειξη του εκάστοτε νικητή του Δώρου του, η Διοργανώτρια θα αναρτήσει το όνομά του τόσο στην Ιστοσελίδα www.kalokairieinai.gr όσο και στο λογαριασμό  που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook υπό τη διεύθυνση www.facebook.com/MythosBeerOfficial.

7.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε νικητή ούτε με τον αντίστοιχο επιλαχόντα , η  Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα είτε να ματαιώσει τη διάθεση αυτών για τον συγκεκριμένο μήνα, είτε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (π.χ. επιλογή 2ου επιλαχόντα).

7.5. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, ή/και των επιλαχόντων- κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.6. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή οι  Επιλαχόντες- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές (ή οι  Επιλαχόντες- κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

8. ΔΩΡΑ

8.1 Στις καθημερινές κληρώσεις, ο ημερήσιος νικητής κερδίζει 1 κιβώτιο Mythos (24 φιάλες των 330ml), 1κιβώτιο Mythos Ice (24 φιάλες των 330ml) και ένα κιβώτιο Mythos 0.0% (24 φιάλες των 330ml). Οι νικητές εντός Αττικής θα παραλάβουν τα δώρα τους από συνεργάτη της Διοργανώτριας, (στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει), ενώ οι νικητές εκτός Αττικής, θα παραλάβουν τα δώρα τους από το φυσικό σημείο πώλησης του συνεργάτη της Διοργανώτριας (αφού ενημερωθούν γραπτώς για τη διεύθυνση του συνεργάτη).

Το Δώρο της τελικής κλήρωσης για τον έκαστο νικητή είναι ένα ταξιδιωτικό πακέτο διακοπών για 4 ημέρες με ιστιοπλοϊκό για τον ίδιο και έως πέντε (5) επιπλέον ατόμων που αυτός θα επιλέξει να τον συνοδεύσουν σε αυτό το ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει την ενοικίαση του ιστιοπλοϊκού 10-14 μέτρων, με 4 καμπίνες, τον οδηγό του ιστιοπλοϊκού, τα καύσιμα και τον καθαρισμό του ιστιοπλοϊκού. Στο Δώρο δεν συμπεριλαμβάνεται η διατροφή των νικητών και των συνοδών τους καθώς και τα έξοδα μεταφοράς τους από ή/και προς το σημείο αναχώρησης του ιστιοπλοϊκού. Το ταξίδι του ιστιοπλοϊκού θα είναι σε τοποθεσίες και νησιά εντός του Αργοσαρωνικού και θα διεξαχθεί για τον 1ο νικητή το τετραήμερο από Σάββατο 25/07/2020 απόγευμα έως Τρίτη 28/07/2020 και για τον 2ο νικητή το τετραήμερο από Τρίτη 28/07/2020 απόγευμα έως Παρασκευή 31/07/2020 . Σημειώνεται ότι ο νικητής δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει ως συνοδούς τους άτομα τα οποία είναι ανήλικα.

8.2. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

8.3. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.  Επιπλέον είναι αυτονόητο ότι μετά την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ενημέρωση των Νικητών σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του Δώρου, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν υπέχουν καμία ευθύνη, έστω και έμμεση, προς τους νικητές και προς οποιονδήποτε τρίτο, απορρέουσα από την χρήση / απολαβή του Δώρου. Η χρήση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της  Διοργανώτριας  της Διαφημιστικής. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο,.  Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ακύρωσής  του.

9.2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

9.3. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Facebook και το  τελευταίο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

9.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή  και ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, (β) της πολιτικής περί προσωπικών δεδομένων που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα https://www.kalokairieinai.gr/privace , (γ) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και (δ) την σχετική πολιτική περί cookies που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα https://www.kalokairieinai.gr/cookies .   Η ανωτέρω συμμετοχή συναπάγεται επιπλέον την παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.  Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

9.5. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρείας: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) από τις 10:00 έως τις 16:00.

9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

9.7. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή.